Articles of Association


For an English translation see below.


Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze Statuten wordt verstaan onder de volgende met hoofdletters geschreven termen:

–      RIPE NCC Service Region: de regio Europa, Midden-Oosten en Centraal Azië;

–      RIPE Voorzitter – de voorzitter van de RIPE Community: een samenwerkingsforum, open voor iedereen die is geïnteresseerd in wide-area IP-netwerken in Europa en daarbuiten;

–      RIPE NCC: Réseaux IP Européens Network Coordination Centre, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam;

–      Schriftelijk: een tekstueel bericht, overgebracht door middel van een gebruikelijk (elektronisch) communicatiemiddel, met inbegrip van post en e-mail doch met uitsluiting van verbale communicatie en SMS.

–      RIPE NCC Bestuur: het Bestuur van het RIPE NCC.

Artikel 2 – Naam en zetel

 1. De Stichting is genaamd: Rob Blokzijl Stichting.
 2. De Stichting is statutair gevestigd te Amsterdam.

Artikel 3 – Doel

 1. Het doel van de Stichting is:
 • het erkennen en belonen van mensen die wezenlijke en duurzame technische en/of operationele bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van internet in de RIPE NCC Service Region; en/of anderen ten behoeve van de ontwikkeling van internet in de RIPE NCC Service Region hebben ondersteund of daartoe in staat gesteld;
 • en voorts betrokken te zijn bij activiteiten die verband houden met het voorgaande of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 1. De Stichting streeft ernaar haar doel te bereiken door ten minste tweejaarlijks een prijs (of prijzen) uit te reiken aan een bijzonder persoon (of bijzondere personen) als omschreven in lid 1 van dit Artikel.

Artikel 4 – Vermogen

Het kapitaal van de Stichting bestaat uit:

 1. donaties, subsidies, testamentaire makingen en legaten;
 2. alle overige wettelijke inkomsten.

Artikel 5 – Bestuur

 1. De Stichting heeft een bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
 2. Bestuursleden worden unaniem benoemd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt bepaald door het bestuur, met inachtneming van de bepalingen in dit lid. Ten minste één bestuurslid is de RIPE Voorzitter, of een persoon benoemd door de RIPE Voorzitter, en ten minste één bestuurslid is een persoon benoemd door het RIPE NCC Bestuur.
 3. Onverminderd Artikel 5.2, moet een bestuurslid onafhankelijk zijn naar het oordeel van het bestuur. Het is bestuursleden uitdrukkelijk verboden om: a. verbonden te zijn aan de Stichting op een wijze anders dan als bestuurslid; b. bestuursbevoegdheid te hebben bij een partij die financiële middelen ontvangt van de Stichting of die een direct of indirect financieel belang heeft bij de toekenning van financiële middelen door de Stichting aan een partij.
 4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De secretaris houdt notulen van het verhandelde in alle bestuursvergaderingen. De notulen worden aan de bestuursleden verzonden en door hen zo snel mogelijk na de vergadering Schriftelijk vastgesteld. Binnen twee weken na vaststelling van de notulen van een bestuursvergadering, worden de notulen op de website van de Stichting gepubliceerd.
 5. Tenzij anders bepaald in het betreffende bestuursbesluit, gaat bestuurslidmaatschap in aan het einde van de eerste bestuursvergadering waarin het bestuurslid wordt benoemd en eindigt automatisch aan het einde van de eerste bestuursvergadering in het vierde kalenderjaar na het jaar waarin het bestuurslid werd benoemd. Bestuursleden kunnen onmiddellijk worden herkozen. Indien een bestuurslid wordt benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, eindigt zijn/haar bestuurslidmaatschap aan het einde van de eerste bestuursvergadering in het derde kalenderjaar na het jaar waarin zijn/haar voorganger werd benoemd.
 6. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het bestuur. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid wordt met algemene stemmen door alle overige bestuursleden genomen. Een schorsing kan worden verlengd, maar mag in totaal niet langer duren dan drie maanden. Indien na het verstrijken van die periode geen besluit is genomen over beëindiging van de schorsing of ontslag, eindigt de schorsing. Geschorste bestuursleden mogen niet deelnemen aan bestuursvergaderingen.
 7. Onverminderd het bepaalde in dit Artikel, eindigt het lidmaatschap van een bestuurslid door a.overlijden b. faillietverklaring van het bestuurslid, diens aanvraag voor surseance van betaling of ondercuratelestelling, of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; c. ontslag door de arrondissementsrechtbank ingevolge artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; d. ontslagname; e. verloop van de termijn waarvoor hij was benoemd; f. ontslag door het bestuur.
 8. Indien een of meer bestuursleden om wat voor reden ook afwezig zijn, vormen de overige bestuursleden of het enige overgebleven bestuurslid een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting voor het enige overgebleven bestuurslid of de overige bestuursleden om de hierdoor ontstane vacature(s) te vervullen door de benoeming van een of meer opvolgers. Indien en voor zover er geen bestuursleden in functie zijn, worden er op verzoek van de meest gerede partij ten minste drie bestuursleden benoemd door de arrondissementsrechtbank.                

Artikel 6 – Bestuursvergaderingen en besluiten

 1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een bestuursvergadering gehouden. Andere bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer de voorzitter van het bestuur dit wenselijk acht of indien één van de overige bestuursleden de voorzitter verzoekt een vergadering bijeen te roepen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter van het bestuur nalaat binnen drie weken na indiening van dat verzoek een bestuursvergadering bijeen te roepen, is de verzoeker bevoegd zelf een bestuursvergadering bijeen te roepen, in overeenstemming met de voorgeschreven formaliteiten.
 2. Bestuursleden kunnen vanaf een elders gelegen locatie deelnemen aan bestuursvergaderingen en stemmen door middel van elektronische middelen.
 3. De secretaris van het bestuur verstuurt de Schriftelijke oproeping voor de bestuursvergadering ten minste zeven dagen vooraf naar de overige bestuursleden, de dag van de vergadering niet meegeteld. Indien de secretaris nalaat de oproeping te versturen, neemt de voorzitter van het bestuur die taak op zich.
 4. De oproeping vermeldt de tijd en plaats van de vergadering, de elektronische middelen door middel waarvan aan de vergadering kan worden deelgenomen, de agenda met te behandelen onderwerpen en, in voorkomend geval, de woordelijke tekst van de voorgestelde besluiten.
 5. Indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden voorgesteld en genomen over alle onderwerpen die ter tafel worden gebracht, mits het betreffende besluit met algemene stemmen wordt genomen, ook al zijn de bepalingen in dit Artikel voor het oproepen en houden van vergaderingen niet nageleefd.
 6. De voorzitter van het bestuur zit de vergaderingen voor. Bij diens afwezigheid, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter bepaalt de dagorde. De secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen bestuurslid houdt de notulen van de bestuursvergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de betreffende bestuursvergadering.
 7. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Geschorste bestuursleden blijven in dit opzicht buiten beschouwing. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid door ten minste drie dagen voor de dag van de vergadering een Schriftelijke machtiging te overleggen. Slechts een bestuurslid kan optreden als gemachtigde van een ander bestuurslid.
 8. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij anders bepaald in deze Statuten of de wet, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 9. Onverminderd leden 7 en 8 van dit Artikel, worden de volgende bestuursbesluiten met algemene stemmen genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits er geen vacature open staat in het bestuur:
 10. het aangaan van een overeenkomst voor de verwerving, vervreemding of bezwaring van registergoederen; en
 11. het aangaan van een overeenkomst waarbij de Stichting zich verbindt als borg of hoofdelijk medeschuldenaar, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 12. Alle stemmingen in de vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter oordeelt dat Schriftelijk wordt gestemd, indien daartoe vijf (5) dagen voorafgaand aan de bestuursvergadering is verzocht door een ander bestuurslid. Schriftelijke stemmingen zijn geheim en geschieden door middel van ongetekende briefjes. Indien er bestuursleden zijn die deelnemen door middel van een elektronisch middel, geschiedt Schriftelijke stemming door alle bestuursleden door middel van een elektronisch middel.
 13. Stemonthoudingen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ze worden echter wel inbegrepen bij de vaststelling van een quorum. In alle geschillen met betrekking tot stemming beslist de voorzitter.
 14. Een bestuurslid met een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de Stichting (“Strijdig Belang”), zal het bestuur daar onmiddellijk van op de hoogte stellen. Het bestuurslid met het Strijdig Belang neemt niet deel aan de beraadslagingen en het besluitvormingsproces inzake het onderwerp van het Strijdig Belang.  

       Indien ten gevolge van de voorgaande zin geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit door het bestuur met algemene stemmen genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, inclusief het bestuurslid met het Strijdig Belang, en mits de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit Schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 7 – Vertegenwoordiging

 1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door:
 2. het bestuur; of
 3. twee gezamenlijk handelende bestuursleden; of
 4. een persoon daartoe bevoegd bij Schriftelijke machtiging van het bestuur.
 5. Het bestuur zorgt ervoor dat de Stichting, alle bestuursleden en wijzigingen in het bestuur worden ingeschreven in het handelsregister.
 6. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, is het overgebleven bestuurslid of zijn de overige bestuursleden belast met het bestuur van de Stichting.

Artikel 8 – Prijzencommissie

 1. De Stichting heeft een prijzencommissie die verantwoordelijk is voor de selectie van de persoon of personen aan wie een prijs wordt toegekend, in overeenstemming met Artikel 3 van de Statuten. De prijzencommissie zal de selectieprocedure voor de betreffende kandidaten, die voorafgaat aan de prijsuitreiking, uiteenzetten en aankondigen.
 2. De prijzencommissie bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die worden benoemd door het bestuur voor een termijn die aanvangt op de dag van benoeming en eindigt aan het einde van de in Artikel 3.2 omschreven prijsuitreiking. Een bestuurslid mag worden benoemd tot lid van de prijzencommissie. Ingeval van belet van een of meer leden van de prijzencommissie bij benoeming, komen de overige leden van de prijzencommissie in aanmerking voor de uitvoering van de taken van de prijzencommissie. Het bestuur mag ook vervangers benoemen.

Artikel 9 – Boekjaar en financiën

 1. Het boekjaar van de Stichting komt overeen met het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en alle bescheiden en andere relevante gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting van het afgelopen boekjaar op te maken en op papier te stellen. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan te stellen om de balans en de staat van baten en lasten te controleren.
 4. Het bestuur is verplicht de in dit Artikel bedoelde bescheiden gedurende de daarvoor door de wet bepaalde termijn te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager opgeslagen gegevens mogen, met uitzondering van de op papier afgedrukte balans en de staat van baten en lasten, worden overgedragen op een andere gegevensdrager en bewaard, mits die overdracht een juiste en volledige opgave van de gegevens is en die gegevens gedurende de hele bewaarperiode beschikbaar zijn en binnen een redelijke periode en op eenvoudige wijze kunnen worden gelezen.

Artikel 10 – Huishoudelijk reglement

 1. Het bestuur is bevoegd schriftelijk een huishoudelijk reglement vast te leggen met daarin onderwerpen die in deze Statuten niet zijn opgenomen.
 2. Dat huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze Statuten.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of te annuleren.

Artikel 11 – Statutenwijziging

       Indien minder dan twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een volgende vergadering bijeen worden geroepen en gehouden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin een geldig besluit kan worden genomen over het voorstel als aan de vorige vergadering voorgelegd, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

 1. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat de wijziging in een notariële akte is verleden. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
 2. Het doel van de Stichting (artikel 3), de naam van de Stichting en/of dit Artikel 11.5 van deze Statuten kan niet worden gewijzigd of verwijderd.

Artikel 12 – Ontbinding

Artikel 13 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin de wet of deze Statuten niet voorzien, beslist het bestuur.


 In this translation, an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardising the overall continuity. To guarantee a high quality translation with as little room as possible for differences in interpretation, a District Court sworn translator has executed the translation. Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.


Article 1 – Definitions

In these Articles of Association the following capitalised terms shall have the following meanings.

RIPE NCC Service Region – the region covering Europe, the Middle East and Central Asia.

RIPE Chair – the chair of the RIPE community, a collaborative forum open to all parties interested in wide area IP networks in Europe and beyond.

RIPE NCC – Réseaux IP Européens Network Coordination Centre, an association with full legal entity status (“vereniging met volledige rechtsbevoegdheid”) under Dutch law, with statutory seat in Amsterdam, the Netherlands.

In Writing – any textual message transmitted by current means of (electronic) communication, including (postal) mail and e-mail, but not including verbal communication and Short Messaging Service (SMS).

RIPE NCC Executive Board – the Executive Board (“bestuur”) of the RIPE NCC.

Article 2 – Name and Seat

 1. The name of the Foundation is: Rob Blokzijl Foundation.
 2. The statutory seat of the Foundation is in Amsterdam, the Netherlands.

Article 3 – Objective

 1. The objective of the Foundation is:

– to recognise and reward individuals who made substantial and sustained technical and/or operational contributions to the development of the Internet in the RIPE NCC Service Region and/or supported others to make such contributions, and

– to engage in any activity which may be related or conducive to the foregoing.

 1. The Foundation shall strive to realise its objective by granting an award (or awards) to an outstanding individual (or outstanding individuals) as described in subsection 1 of this Article at least every two years.

Article 4 – Capital

The capital of the Foundation consists of:

 1. donations, subsidies, testamentary dispositions and bequests;
 2. all other legal income.

Article 5 – Board

 1. The Foundation shall have a board. The board shall be charged with the management of the Foundation.
 2. The board members will be unanimously appointed by the board. The board shall consist of at least three and at most five natural persons. The number of board members shall be determined by the board, subject to the provisions in this paragraph. At least one member of the board shall be the RIPE Chair, or a person appointed by the RIPE Chair, and at least one member of the board shall be a member of the RIPE NCC Executive Board.
 3. Without prejudice to Article 5.2 a board member must be independent in the opinion of the board. Board members are specifically prohibited from:
  1. being connected to the Foundation in any other way than as a board member;
  2. holding management authority with a party that receives funds from the Foundation or that has a direct or indirect financial interest in the allocation of funds by the Foundation to a party.
 4. The board shall designate from its midst a chairman, a secretary and a treasurer. The secretary shall keep minutes of the proceedings at all meetings of the board. The minutes shall be sent to the board members and shall be adopted by them In Writing as soon as possible after the meeting. Within two weeks of adoption the minutes of a board meeting shall be published on the website of the Foundation.
 5. Unless otherwise specified in the relevant board resolution, the membership in the board shall become effective at the end of the first board meeting at which the member was appointed and shall automatically terminate at the end of the board meeting in the fourth calendar year after the year in which the board member was appointed. A board member shall be eligible for immediate re-appointment. If a board member is appointed to an interim vacancy, then his/her membership shall terminate at the end of the first board meeting in the third calendar year after the year in which his/her predecessor was appointed.
 6. A board member may be suspended or dismissed by the board at any time. A resolution to suspend or dismiss a board member shall be adopted unanimously by all other board members. Any suspension may be extended, but may not last longer than three months in total. If at the end of that period no decision has been taken on termination of the suspension or on dismissal, the suspension shall end. Suspended board members cannot participate in board meetings.
 7. Without prejudice to the provisions of this Article, the membership of a board member shall be terminated:
  1. upon death;
  2. upon the member being declared bankrupt, applying for moratorium, being placed under guardianship or otherwise losing the right to freely dispose of his property;
  3. upon dismissal by the district court pursuant to article 2:298 of the Dutch Civil Code;
  4. upon resignation;
  5. upon expiry of the term for which he has been appointed;
  6. dismissal by the Board.
 8. If for any reason one or more board members should be absent, the remaining board members or the sole remaining board member shall comprise an authorised board without prejudice to the obligation of the sole remaining board member or remaining board members to fill the vacancy or vacancies thus created by appointing one or more successors. If and when no board members are in position, at least three board members will be appointed by the district court at the request of any interested party.

Article 6 – Board meetings and Resolutions

 1. In any event a board meeting shall be held within six months after the end of the financial year. Additional board meetings can be held when the chairman of the board considers this desirable or if one of the other board members asks the chair to convene one, specifying the matters to be discussed. If the chairman of the board fails to convene a board meeting within three weeks after the request being made, the applicant is authorised to convene a board meeting in accordance with the formalities required.
 2. Board members may participate in board meetings and vote through electronic means from a remote location.
 3. The secretary of the board shall send the convocations for the board meeting In Writing to the other board members at least seven days in advance, not including the day of the meeting. If the secretary fails to send the convocation, the chairman of the board shall undertake this task.
 4. The convocations shall state the time and place of the meeting, the electronic means through which electronic attendance and participation is possible, the agenda of items to be discussed and, if applicable, the verbatim text of the proposed resolutions.
 5. If all board members are present in a meeting, valid resolutions may be proposed and adopted on all matters coming up for discussion, provided the votes are unanimous, even if the provisions of this Article for convening and holding meetings have not been observed.
 6. The chairman of the board will chair the meetings. In his absence, the meeting shall appoint a chairman from its midst. The chairman shall determine the order of business. The secretary or any other board member instructed by the chairman shall keep the minutes of the board meeting. The minutes will be confirmed by the persons who acted as chairman and secretary to the board meeting.
 7. The board may only adopt valid resolutions in a meeting if the majority of the board members are present or represented at the meeting. This does not include board members under suspension. A board member may be represented by another board member upon submission of a proxy In Writing at least three days before the the meeting. Only a board member may act as proxy for another board member.
 8. Every board member is entitled to cast one vote. Except where otherwise stipulated by these Articles of Association or by law, all resolutions shall be adopted by an absolute majority of votes validly cast. If the votes are tied, the resolution is considered to have been rejected.
 9. Notwithstanding subsections 8 and 9 of this Article, the following resolutions of the board shall be adopted unanimously in a meeting in which all board members are present or represented and provided there is no outstanding vacancy on the board:
  1. to enter into an agreement to acquire, dispose of or encumber registered property; and
  2. to enter into an agreement whereby the Foundation commits itself as guarantor or joint and several debtor, warrants performance by a third party or undertakes to provide security for a debt of a third party.
 10. All votes in the meeting are oral, unless the chairman of the meeting deems a vote by ballot if so requested five (5) days before the board meeting by another board member. Voting by ballot shall take place by means of secret, unsigned ballots. If any of the board members participates through electronic means, voting by ballots shall take place for all board members through electronic means.
 11. Abstentions and invalid votes shall be considered as not having been cast. However, they shall be included in the determination of any quorum. In all disputes on votes, the chairman shall decide.
 12. A member of the board that has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interest of the Foundation (“Conflict of Interest”) shall immediately report this to the board. The member of the board that has a Conflict of Interest shall not participate in the deliberation and decision-making process regarding the subject of Conflict of Interest.

In the event that, as a consequence of the preceding sentence, a resolution cannot be adopted, the resolution shall be adopted by the board unanimously in a meeting in which all board members, including the member that has a Conflict of Interest, are present or represented and provided that the considerations that form the basis of such resolution shall be laid down In Writing.

Article 7 – Representation

 1. The following shall represent the Foundation:
  1. the board; or
  2. two board members acting jointly; or
  3. a person so authorised by a written authorisation from the board.
 2. The board shall ensure registration of the Foundation and all board members and changes to the board in the Commercial Register.
 3. In the event of absence or incapacity to act of one or more board members, the management of the Foundation shall be vested in the remaining board member or members.

Article 8 – Award Committee

 1. The Foundation shall have an award committee that shall be responsible for the selection of the individual(s) to be recognised and rewarded in accordance with Article 3 of the Articles of Association. The award committee shall outline and announce the selection process for the relevant candidates that will lead to an award ceremony.
 2. The award committee shall consist of at least three natural persons appointed by the board for a term beginning from the day of their appointment, and ending at the end of the ceremony where the award(s) described in Article 3.2 is (are) granted. A board member may be appointed in the award committee. In the event of incapacity to act, of one or more members of the award committee upon appointment, the remaining members of the award committee shall be eligible to undertake the tasks of the award committee. The board may also appoint replacements.

Article 9 – Financial year and finance

 1. The Foundation’s financial year coincides with the calendar year.
 2. The board is required to keep records of the Foundation’s financial position and of all that concerns the Foundation’s operations to the requirements that arise from these operations, and to archive these records conscientiously and maintain all documents and other related data carriers in such a way that the Foundation’s rights and obligations can be known at all times.
 3. The board must draw up the balance sheet and the statement of income and expenses of the Foundation in the past financial year and commit them to paper. The board is authorised to appoint a registered accountant or an accounting consultant to audit the balance sheet and the statement of income and expenses.
 4. The board shall keep the records referred to in this article for the legally required period.
 5. The data committed to a data carrier, except the balance sheet and statement of income and expenses printed on paper, may be transferred to another data carrier and retained, provided this transfer comprises a correct and full statement of the data and this data is available throughout the full retention period and can be made legible simply and within a reasonable period.

Article 10 – Standing Orders

 1. The board is authorised to lay down standing orders containing subjects not included in these Articles of Association.
 2. These standing orders may not contravene the law or these Articles of Association.
 3. The board is authorised at all times to amend or cancel the standing orders.

Article 11 – Amendments to the Articles of Association

 1. The Articles of Association may be amended only by a board resolution adopted in a board meeting convened by means of a notice stating that an amendment of the Articles of Association is being proposed.
 2. The board member convening the meeting in which the proposal to amend the Articles of Association will be discussed must send a copy of that proposal, stating verbatim the text of the proposed amendment, to all board members no later than seven days prior to the meeting.
 3. A resolution to amend the Articles of Association shall be adopted unanimously in a meeting in which at least two thirds of the board members are present or represented. If less than two thirds of the board members are present or represented, a subsequent meeting may be convened and held within four weeks after the first meeting, in which a valid resolution may be adopted on the proposal as put before the previous meeting, regardless of the number of board members present or represented.
 4. An amendment of the Articles of Association shall take effect only upon the execution of a notarial deed of amendment. Each board member shall be authorised to have such deed executed.
 5. The objective of the Foundation, the name of the Foundation and this article 11.5 cannot be changed and Article 3 of these Articles of Association cannot be amended or deleted.

Article 12 – Dissolution

 1. If the board believes that the objective of the Foundation can no longer be realised or is insufficiently realised, the board may resolve to dissolve the Foundation. A resolution to dissolve the Foundation may be adopted in accordance with the provisions in the preceding Article.
 2. The Foundation shall continue to exist after its dissolution insofar as this is required to liquidate its assets. The board members will act as liquidators of the assets of the dissolved Foundation. Each liquidator will inform the Commercial Register of his capacity as liquidator and of the personal information required of the liquidator.
 3. Any surplus after liquidation of the dissolved Foundation will be spent exclusively for the benefit of the objective of the Foundation.
 4. The documents and other data carriers of the dissolved Foundation must be retained for a period of seven years after conclusion of the liquidation by the person designated for this task by the board.

Article 13 – Final Provision

In all cases not provided for by either the law or these articles of association, the board will decide.